Sirate Mustaqim par Chalne kaTariqah 25-03-16 (clip 5)

Jaahi owr Baahi gunah

Leave a Reply